آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

هدیه عضویت ( 10 آگهی )

رایگان 7 روز
مجوز درج 10 آگهی در یک هفته به صورت رایگان - بدون هدیه ویژه
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

مجوز شماره 1 ( 1 آگهی )

2,000تومان 7 روز
مجوز درج 1 آگهی در یک هفته - بدون هدیه ویژه
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

مجوز شماره 2 ( 5 آگهی )

10,000تومان 7 روز
مجوز درج 5 آگهی در یک هفته - بدون هدیه ویژه
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 5 آگهی

مجوز شماره 3 ( 10 آگهی )

20,000تومان 30 روز
مجوز درج 10 آگهی در یک ماه - هدیه ویژه : 1 کد تخفیف یک بار مصرف 15000 تومانی برای ویژه کردن 1 آگهی + 1 کد تخفیف 1بار مصرف 5000 تومانی جهت نردبان / تمدید کردن 1 آگهی (پس از خرید ، کد تخفیف پیامک می شود)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

مجوز شماره 4 ( 100 آگهی )

150,000تومان 180 روز
مجوز درج 100 آگهی در 6 ماه - هدیه ویژه : 1 کد تخفیف 10 بار مصرف 15000 تومانی برای ویژه کردن10 آگهی + 1 کد تخفیف 10 بار مصرف 5000 تومانی جهت نردبان / تمدید کردن 10 آگهی ( پس از خرید کد تخفیف پیامک می شود )
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 100 آگهی

مجوز شماره 5 (آگهی نامحدود)

500,000تومان 365 روز
مجوز درج 500 آگهی در یک سال- هدیه ویژه : 1 کد تخفیف 30 بار مصرف 15000 تومانی برای ویژه کردن 30 آگهی + 1 کد تخفیف 30بار مصرف 5000 تومانی جهت نردبان / تمدید کردن 30 آگهی (پس از خرید ، کد تخفیف پیامک می شود)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 500 آگهی